(Dz.U. z 1990 r. Nr 33, poz. 196,
Zmiany:
z 1992 r. Dz.U. Nr 94, poz. 468,
z 1997 r. Dz.U. Nr 91, poz. 567)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA


z dnia 15 maja 1990 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.

(Dz. U. Nr 33 z dnia 24 maja 1990 r. poz. 196)*

 

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się opłaty za następujące czynności:

1) udostępnianie, analizę i ocenę materiałów do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kontrolę i przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej "zasobem", wykonanych w wyniku tych prac materiałów,

2) udostępnianie map i zdjęć lotniczych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych,

3) udostępnianie współrzędnych, rzędnych i opisów topograficznych stabilizowanych punktów osnów poziomych i wysokościowych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych,

4) poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie,

5) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

6) ocenę i zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów geodezyjnych,

7) wykonywanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów oraz wypisów z rejestrów gruntów.

2. Wysokość opłat za czynności wymienione w ust. 1 określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wysokość opłat podstawowych ulega zwiększeniu przez pomnożenie przez wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny z wyjątkiem ust. 1 w części I załącznika do rozporządzenia. Współczynnik ten stosuje się od dnia jego ogłoszenia.

4. Za udostępnienie materiałów niezbędnych do sporządzania dokumentacji technicznej dla prac z zakresu osnów podstawowych i prac topograficznych pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości tych prac.

§ 2. Informacje dotyczące materiałów posiadanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz sposobu realizacji zgłoszenia pracy lub zamówienia (bez wydawania materiałów) są udzielane nieodpłatnie.

§ 2a. 1. W razie zagrożenia klęską żywiołową kopie zdjęć lotniczych i satelitarnych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są udostępniane nieodpłatnie wojewodom po zgłoszeniu zapotrzebowania do Głównego Geodety Kraju.

2. Niezależnie od sytuacji, o której mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionych wypadkach Główny Geodeta Kraju może udostępnić nieodpłatnie kopie zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz inne materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: A. Paszyński 


Załączniki do rozporządzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 15 maja 1990 r. (poz. 196)

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO, UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU ORAZ ZA WYKONYWANIE WYRYSÓW I WYPISÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW

I. Opłaty za udostępnianie, analizę i ocenę materiałów do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz kontrolę i przyjęcie do zasobu materiałów wykonanych w wyniku tych prac

 1. Opłaty podstawowe.

  Lp. Ostateczna wartość pracy (rynkowa) w złotych Opłata za obiekt wynosi (w złotych)
    ponad do  
  1   200 10% wartości pracy
  2 200 500 20 + 6% kwoty ponad 200
  3 500 1.000 38 + 5% kwoty ponad 500
  4 1.000 2.000 63 + 4% kwoty ponad 1.000
  5 2.000 5.000 1.03 + 3% kwoty ponad 2.000
  6 5.000 10.000 1.93 + 2% kwoty ponad 5.000
  7 10.000 50.000 2.93 + 1% kwoty ponad 10.000
  8 50.000 100.000 6.93 +0,5% kwoty ponad 50.000
  9 100.000   1% wartości pracy

 2. Nie pobiera się dodatkowych opłat za wydanie zewidencjonowanych kopii materiałów przeznaczonych dla zamawiającego.

 3. W wypadku wykonywania kontroli polowej prac i stwierdzenia ich wadliwości, pobiera się dodatkowo opłatę podstawową według odpowiednich wartości, stosując współczynnik do 0,5 w zależności od zakresu i złożoności kontrolowanych opracowań.

 4. Za udostępnianie materiałów przeznaczonych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych, które nie podlegają zgłoszeniu, pobiera się opłaty podstawowe stosując współczynnik 0,7.

 5. Za udostępnienie mapy gospodarczej pobiera się dodatkową opłatę ustaloną w części II. W wypadku wykonywania prac związanych z aktualizacją mapy zasadniczej, w wyniku czego zamawiający otrzyma zaktualizowane kopie tej mapy, pobiera się tę opłatę, stosując do każdego arkusza aktualizowanej mapy współczynniki:

  -0,6, gdy ilość zmian na wydawanym arkuszu mapy nie przekracza 30%,

  -0,3, gdy ilość zmian na wydawanym arkuszu mapy wynosi od 30% do 60%.

 6. Za udostępnianie albo wykorzystanie:

  a) map niezbędnych do wykonania wtórników map na materiale przezroczystym lub map pochodnych na materiale przezroczystym pobiera się opłatę podstawową oraz dodatkowo opłatę za każdy udostępniony arkusz mapy, przewidzianą w części II, stosując współczynnik 2,0,

  b) map niezbędnych do wykonania map tematycznych pobiera się opłatę podstawową, stosując współczynniki w zależności od nakładu map tematycznych:

  do 5.000 sztuk - 3,0

  ponad 5.000 do 20.000 sztuk - 5,0

  ponad 20.000 do 100.000 sztuk - 8,0

  ponad 100.000 sztuk - 10,0

  oraz dodatkowo opłaty za każdy następny udostępniony arkusz mapy, przewidziane w części II,

  c) innych materiałów niezbędnych do wykonania map tematycznych pobiera się opłatę podstawową stosując współczynnik 0,5.

 7. Jeżeli wykorzystanie map, o których mowa w ust. 5 dotyczy tylko fragmentu arkusza o formacie A3 lub mniejszym, stosuje się odpowiednio opłaty i współczynniki podane w niniejszej części oraz dodatkowo współczynnik 0,4.

 8. W wypadku zwiększenia wartości pracy, pobrana opłata podlega odpowiedniemu zwiększeniu według stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia pracy.

 9. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku województw, wysokość opłat ustala się dla całego obiektu. Opłata podstawowa jest wnoszona proporcjonalnie do ustalonych przez wykonawcę części obiektu położonych na terenie tych województw.

 10. W wypadku zgłoszenia zbiorczego, pobiera się jednorazowo opłatę podstawową wymienioną w ust. 1 lp. 6, a ponadto opłaty podstawowe ustalane od wartości każdego zlecenia.

 11. Za udostępnienie współrzędnych osnowy poziomej lub rzędnych osnowy wysokościowej i opisów topograficznych pobiera się dodatkowo opłatę ustaloną w części III.

 12. Opłaty podstawowe nie obejmują kosztów reprodukcji.

 13. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

 

II. Opłaty za udostępnianie map i zdjęć lotniczych do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych

 1. Opłata podstawowa.

  Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę
  (w złotych)
  1 Mapa zasadnicza, ewidencyjna, topograficzna lub inna arkusz 6
  2 Zdjęcia lotnicze sztuka 1,50

 2. Opłatę podstawową stosuje się bez względu na format udostępnianego arkusza mapy oraz liczbę i rodzaj szczegółów na tym arkuszu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

 3. Mapy jednostkowe (w tym wstęgowe) większe od formatu arkusza A1 udostępnia się przyjmując za jednostkę wielokrotność formatu arkusza A1. Od arkuszy rozpoczętych pobiera się opłatę podstawową stosując współczynnik 0,5.

 4. Mapy jednostkowe w formacie A3 lub mniejszym oraz fragmenty arkuszy map o tym formacie lub mniejszym udostępnia się pobierając opłatę podstawową i stosując współczynnik 0,4.

 5. Opłatę podstawową, z zastrzeżeniem ust. 2-4, pobiera się w wypadku udostępniania jednego egzemplarza mapy z danego arkusza. W wypadku udostępniania więcej niż jednego egzemplarza mapy z danego arkusza dla tego samego zamawiającego, za pierwszy egzemplarz pobiera się opłatę podstawową, a za każdy następny egzemplarz - opłatę podstawową stosując współczynnik 0,1.

  5a. Za udostępnienie albo wykorzystanie materiałów wyszczególnionych w ust. 1 do wykonania map tematycznych pobiera się opłatę podstawową oraz dodatkowo opłatę za wydanie wtórników diapozytywów w wysokości 2 zł za 1 dm2 diapozytywu dla każdego arkusza mapy lub zdjęcia lotniczego.

 6. Opłata podstawowa nie obejmuje kosztów reprodukcji.

 7. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

 

III. Opłaty za udostępnianie współrzędnych, rzędnych i opisów topograficznych stabilizowanych punktów osnów poziomych i wysokościowych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

 1. Opłaty podstawowe.

  Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę
  (w złotych)
  1 Osnowa pozioma punkt 1,20
  2 Osnowa wysokościowa punkt 0,80
  3 Operat techniczny karta 0,20

 2. Opłaty podstawowe pobiera się od każdej zgłoszonej pracy za faktycznie wykorzystane punkty osnowy geodezyjnej.

 3. Opłaty podstawowe nie obejmują kosztów reprodukcji.

 4. Opłat wymienionych w ust. 1 lp. 1 i 2 nie stosuje się przy udostępnianiu materiałów do wykonywania projektów osnów.

 

IV. Opłaty za poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

 1. Opłata podstawowa.

  Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę
  (w złotych)
  1 Poświadczane opracowania:
  - za pierwszy egzemplarz
  - za każdy następny egzemplarz
  arkusz lub strona dokumentu 0,40
  0,10

 2. Opłatę podstawową pobiera się tylko w wypadku poświadczania materiałów i map jednostkowych przedłożonych przez zamawiającego.

 

V. Opłaty za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 1. Opłaty podstawowe.

  Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę
  (w złotych)
  1 Wyszukiwanie i wydanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego projekt 1
  2 Uzgodnienie usytuowania projektowanych na mapie sieci uzbrojenia terenu projekt 2

 2. Jeżeli uzgodnienie projektu przekracza jedną godzinę, pobiera się opłatę podstawową wymienioną w ust. 1 lp. 2, stosując współczynnik równy liczbie godzin uzgadniania projektu.

 3. Opłata nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem geodezyjnego opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztów uczestnictwa jednostek branżowych w pracach zespołów uzgadniania dokumentacji.

 4. W razie przygotowania materiałów i uzgadniania dokumentacji projektowej pojedynczych przyłączy domowych, pobiera się opłaty podstawowe stosując współczynnik 0,3.

 5. Za wyszukanie i wydanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych bez przeprowadzenia uzgodnień pobiera się opłatę podstawową, wymienioną w ust. 1 lp. 1, stosując współczynnik 0,2.

 6. Opłaty podstawowe nie obejmują kosztów reprodukcji.

 7. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

 

VI. Opłaty za ocenę i zatwierdzanie projektów szczegółowych osnów geodezyjnych

 1. Opłata podstawowa.

  Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę
  (w złotych)
  1 Projekt osnowy geodezyjnej poziomej lub wysokościowej projekt 3

 2. Jeżeli oceniany i zatwierdzany projekt przekracza 30 punktów, pobiera się dodatkowo opłatę podstawową ze współczynnikiem 0,5 za każde rozpoczęte 30 punktów

 

VII. Opłaty za wykonywanie wyrysów z mapy ewidencji gruntów oraz wypisów z rejestrów gruntów

 1. Opłaty podstawowe.

  Lp. Wyszczególnienie Jednostka Opłata za jednostkę
  (w złotych)
  1 Wyrys z mapy ewidencji gruntów na materiale przezroczystym lub na kopii mapy (bez względu na skalę), z podaniem nazwiska właściciela lub nazwy jednostki władającej, tytułu własności, numeru i powierzchni działki, użytku i klasy w formie tabelarycznej lub w tle rysunków itp.:    
    a) za pierwszą działkę na wyrysie przy jednym konturze klasyfikacyjnym (użytkowym) wyrys 3
    b) za każdą następną działkę na wyrysie przy jednym konturze klasyfikacyjnym (użytkowym) działka 0,80
    c) za każdy następny kontur klasyfikacyjny (użytkowy) w działce kontur 0,30
  2 Wypis lub odpis z rejestru gruntów:    
    a) za pierwszą działkę na wypisie wypis 1
    b) za każdą następną działkę na wypisie działka 0,20

 2. Opłaty podstawowe pobiera się wyłącznie za wyrysy oraz wypisy sporządzone przez organ administracji państwowej.

 3. Opłat podstawowych nie pobiera się, jeżeli dane z ewidencji gruntów są wydawane wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, który uprzednio zgłosił te prace i uiścił opłaty przewidziane w części I.

 4. W wypadku konieczności sporządzenia wypisu z rejestru gruntów z wykazem synchronizacyjnym pobiera się opłatę podstawową wymienioną w ust. 1 lp. 2 stosując współczynnik 2,0.