ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

(Dz. U. Nr 113 z dnia 31 sierpnia 1998 r. poz. 729)

 

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770) w związku z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za:

1) czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanego dalej "zasobem",

2) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

3) czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie,

4) wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

§ 2. 1. Wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu na potrzeby wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłaszaniu oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu dla użytku powszechnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wysokość opłat za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Wysokość opłat za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Opłaty podlegają corocznie, z dniem 1 marca, waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych z roku minionego w stosunku do roku poprzedzającego miniony rok, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 4. Rozporządzenia nie stosuje się do ustalania cen za:

1) udostępnianie z zasobu materiałów, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770), w celu ich reprodukowania, rozpowszechniania i rozprowadzania,

2) publikacje wydawnicze, m.in. mapy drukowane, atlasy i instrukcje techniczne.

§ 5. W przypadku zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów (Dz. U. Nr 33, poz. 196, z 1992 r. Nr 94, poz. 468 oraz z 1997 r. Nr 91, poz. 567).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski 


Załączniki do rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. (poz. 729)

Załącznik nr 1

Opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu

CZĘŚĆ I

Opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu na potrzeby wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających zgłaszaniu

 1. Opracowania geodezyjne do celów prawnych, inwentaryzacja uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacja budynków i budowli.

  Tabela I.

  Lp. Rodzaj Opłata
    podział  
  liczba działek ewidencyjnych, liczonych jako suma działek stanu starego i nowego z wykazu zmian gruntowych
  od do
  1 - 3 60,00 złotych
  2 4 10 60,00 złotych plus kwota 10,00 złotych za każdą działkę powyżej trzech
  3 11 - 130,00 złotych plus kwota 5,00 złotych za każdą działkę powyżej dziesięciu
    inne opracowania do celów prawnych  
  liczba działek ewidencyjnych
  od do
  4 - 1 50,00 złotych
  5 2 10 50,00 złotych plus kwota 10,00 złotych za każdą działkę powyżej jednej
  6 11 - 140,00 złotych plus kwota 5,00 złotych za każdą działkę powyżej dziesięciu
    rozgraniczenie nieruchomości  
  7 do 10 punktów granicznych 60,00 złotych
  8 następne punkty graniczne dodatkowo 3,00 złote za każdy następny punkt graniczny
    wznowienie znaków granicznych  
  9 do 10 wznowionych znaków

  50,00 złotych

  10 następne wznowione znaki dodatkowo 5,00 złotych za każdy następny znak graniczny
  11 inwentaryzacja budynku lub budowli 40,00 złotych za każdy budynek lub budowlę
    inwentaryzacja przyłącza  
  12 za pierwsze przyłącze do pojedynczego budynku lub budowli

  40,00 złotych

  13 następne przyłącza dodatkowo 5,00 złotych za każde następne przyłącze
    inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu  
  14 do 100 metrów 30,00 złotych
  15 powyżej 100 metrów dodatkowo 10,00 złotych za każde następne rozpoczęte 100 metrów

  W przypadku:

  - inwentaryzacji budynku z przyłączami, wysokość opłaty ustala się według tabeli I, lp. 11 i 13,

  - inwentaryzacji obiektów wydłużonych (np. ciek wodny, droga, rów), wysokość opłaty ustala się według tabeli I, lp. 14 i 15,

  - inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania działki lub terenu, wysokość opłaty ustala się według tabeli II,

  - ustalania granic podziału administracyjnego (w tym również granic obrębów ewidencyjnych), wysokość opłaty ustala się według tabeli I, lp. 9 i 10, stosując współczynnik 0,1,

  - inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami - długość sieci liczona jest wraz z długością przyłączy.

 2. Opracowanie i aktualizacja mapy zasadniczej oraz innych map sytuacyjno-wysokościowych.

  Tabela II

  Lp. Rodzaj Opłata
    aktualizacja mapy w skali 1:1 000 i w skalach większych  
  powierzchnia opracowania
  od do
  1 - 1 ha 60,00 złotych
  2 1 10 60,00 złotych plus kwota 30,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego
  3 10 - 330,00 złotych plus kwota 10,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej dziesięciu
    aktualizacja mapy w skali 1:2 000 i w skalach mniejszych  
  powierzchnia opracowania
  od do
  1 - 1 ha 40,00 złotych
  2 1 10 40,00 złotych plus kwota 10,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego
  3 10 - 130,00 złotych plus kwota 5,00 złotych za każdy rozpoczęty hektar powyżej dziesięciu

  W przypadku:

  - opracowania nowej mapy, wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 0,4,

  - braku zmian w treści obligatoryjnej aktualizowanej mapy, wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 1,3.

 3. Zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków, scalanie i wymiana gruntów oraz klasyfikacja gruntów.

  Tabela III

  Lp. Rodzaj Opłata
  1 2 3
  1 zakładanie ewidencji gruntów 4,00 złote za każdą działkę
  2 zakładanie ewidencji budynków 2,00 złote za każdy budynek
  3 modernizacja ewidencji gruntów 4,00 złote za każdą działkę
  4 weryfikacja (kontrola terenowa) ewidencji gruntów i budynków 30,00 złotych plus kwota 1,00 złoty za każdą działkę
  5 scalenie i wymiana gruntów 30,00 złotych plus kwota 4,00 złote za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego
  6 klasyfikacja gleboznawcza gruntów 30,00 złotych plus kwota 1,00 złoty za każdy rozpoczęty hektar powyżej jednego

 4. Zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

  Tabela IV

  Lp. Rodzaj Opłata
  1 zakładanie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 5,00 złotych za każde rozpoczęte 100 metrów

 5. Zakładanie i inwentaryzacja osnów geodezyjnych.

  Tabela V

  Lp. Rodzaj Opłata
    osnowa pozioma i wysokościowa I lub II klasy  
  1 inwentaryzacja oraz wykonanie projektu osnowy 5,00 złotych za każdy inwentaryzowany punkt
  2 stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru 3,00 złote za każdy pomierzony punkt
  3 uzupełnienie banku danych geodezyjnych 5,00 złotych za każdy punkt
    osnowa pozioma III klasy, wysokościowa III i IV klasy, inne osnowy  
  4 inwentaryzacja osnowy 3,00 złote za każdy inwentaryzowany punkt
  5 wykonanie projektu osnowy 2,00 złote za każdy projektowany punkt
  6 stabilizacja, pomiar i opracowanie wyników pomiaru 3,00 złote za każdy pomierzony punkt

 6. Opracowanie mapy topograficznej, map tematycznych oraz inne opracowania topograficzne.

  Tabela VI

  Lp. Rodzaj Opłata
    mapy topograficzne  
  1 mapy topograficzne w skalach 1:10 000 i większych 100,00 złotych za opracowany arkusz
  2 mapy topograficzne w skalach mniejszych niż 1:10 000 300,00 złotych za opracowany arkusz
  3 inne opracowania topograficzne 300,00 złotych za wykorzystany arkusz
  4 mapy tematyczne 300,00 złotych za opracowany arkusz
  5 druk map 5,00 złotych za opracowany arkusz

 7. Opracowania fotogrametryczne.

  Tabela VII

  Lp. Rodzaj Opłata
  1 wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych 1,00 złoty za wykonane zdjęcie - zgodnie z projektem nalotu
  2 opracowania fotogrametryczne 5,00 złotych za każde opracowywane zdjęcie

 8. Opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne.

  Tabela VIII

  Lp. Rodzaj Opłata
  1 opracowania grawimetryczne, magnetyczne i astronomiczne 70,00 złotych za punkt

 9. Ilekroć występują pozycje za pierwszą i za każdą następną jednostkę, należy przez to rozumieć jednostki w ramach jednej dokumentacji przekazywanej do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z wyjątkiem pozycji 12 i 13 w tabeli I.

 10. Jeżeli zakres zgłoszenia dotyczy części pracy geodezyjnej i kartograficznej, stanowiącej etap pracy wymienionej w tabelach I-VIII, wysokość opłaty ustala się jak dla danego rodzaju pracy, stosując współczynnik 0,5.

 11. Jeżeli opracowywany obiekt jest położony na obszarze kilku województw, wysokość opłaty ustala się dla całego obiektu. Opłata jest wnoszona proporcjonalnie do ustalonych przez wykonawcę części obiektu położonych na terenie tych województw, z wyłączeniem opłat wnoszonych do centralnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

 12. Wysokość opłaty ustala się według stawek obowiązujących w dniu przyjęcia dokumentacji do zasobu.

 13. Dla prac geodezyjnych i kartograficznych, których termin wykonania jest dłuższy niż sześć miesięcy, wysokość opłaty ustala się w wysokości 45% opłaty naliczonej według wysokości stawek obowiązujących w dniu zgłoszenia. Pozostałe 55% należności ustala się według wysokości stawek obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji.

 14. W przypadku:

  - rezygnacji z wykonania zgłoszonej pracy, wysokość opłaty ustala się stosując współczynnik 0,3,

  - w przypadku niedostarczenia dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac, wysokość opłaty ustala się według wysokości stawek obowiązujących w terminie zakończenia pracy.

 15. W przypadku przekazywania przez wykonawcę prac geodezyjnych i kartograficznych dokumentacji wynikowej, opracowanej w formie zbiorów komputerowych, których format uzgodniono z właściwym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w trakcie zgłaszania pracy, wysokość opłaty ustala się stosując współczynnik 0,5.

 16. W przypadku przeskalowania mapy, wysokość opłaty ustala się jak dla skali pierwotnej.

 17. Opłaty nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

 18. Jeżeli do opłaty stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.

CZĘŚĆ II

Opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu dla użytku powszechnego

 1. Poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie.

  Tabela I

  Lp. Rodzaj Opłata
    poświadczenie opracowania  
  1 pierwszy arkusz 5,00 złotych za arkusz A4
  2 następne arkusze 1,00 złoty na każdy następny arkusz formatu A4

  W przypadku:

  - formatu większego od A4 wysokość opłaty ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu A4,

  - wykonywania wyrysu i wypisu przez jednostkę inną niż organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, za nadanie cech dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej lub niezbędnego w postępowaniu sądowym, wysokość opłaty ustala się według tabeli z załącznika nr 4, stosując współczynnik 0,2,

  - poświadczania za zgodność z danymi ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów, sporządzanych dla celów innych niż wymienione powyżej, wysokość opłaty ustala się według powyższej tabeli.

 2. Udostępnianie danych geodezyjnych, kartograficznych oraz katastralnych.

  Tabela II

  Lp. Rodzaj Opłata
  1 dane o punkcie osnowy geodezyjnej lub punkcie granicznym 10,00 złotych za każdy punkt
  2 dokument 5,00 złotych za każdy arkusz A4
    wgląd do dokumentacji  
  3 tom dokumentacji 7,00 złotych za każdy tom
  4 arkusz mapy 5,00 złotych za każdy arkusz

  W przypadku formatu większego od A4 wysokość opłaty ustala się odpowiednio do wielokrotności formatu.

 3. Udostępnienie map w formie kopii.

  Tabela III

  Lp. Rodzaj Opłata
  1 mapa w skali od 1:200 do 1:2 000 20,00 złotych za arkusz A4
  2 mapa w skali 1:5 000 10,00 złotych za arkusz A4
  3 mapa topograficzna jednokolorowa w skali 1:5 000 i 1:10 000 10,00 złotych za arkusz A4
  4 inne mapy znajdujące się w zasobie 5,00 złotych za arkusz A4

  W przypadku:

  - formatu większego od A4 wysokość opłaty ustala się według tabeli III; współczynniki: dla formatu A3 - współczynnik 1,5, dla formatu A2 - współczynnik 2,0, dla formatu A1 i większych - współczynnik 2,5,

  - sporządzania więcej niż jednego egzemplarza mapy dla tego samego zamawiającego, za każdy następny egzemplarz wysokość opłaty ustala się stosując współczynnik 0,1,

  - mapy prowadzonej w postaci warstw tematycznych, za kopię zawierającą tylko jedną warstwę tematyczną, wysokość opłaty ustala się stosując współczynnik 0,3,

  - udostępniania mapy ewidencji gruntów i budynków, wysokość opłaty ustala się stosując współczynnik 0,3,

  - udostępniania mapy komputerowej, wysokość opłaty ustala się stosując współczynnik 5,0,

  - przeskalowania mapy, wysokość opłaty ustala się jak dla skali pierwotnej.

 4. Opłaty nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

 5. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.


Załącznik nr 2

Opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Lp. Rodzaj Opłata
  uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
1 za pierwsze 100 metrów 50,00 złotych
2 powyżej 100 metrów 10,00 złotych za każde następne 100 metrów
  uzgodnienie usytuowania projektowanych przyłączy do pojedynczego budynku  
3 za pierwsze 100 metrów 30,00 złotych
4 powyżej 100 metrów 5,00 złotych za każde następne 100 metrów

 1. W przypadku konieczności uzgodnień wynikających z wprowadzonych zmian do już uzgodnionego projektu, wysokość opłaty ustala się odpowiednio do długości ponownie uzgadnianego odcinka sieci uzbrojenia terenu.

 2. W przypadku uzgadniania sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami, długość sieci liczona jest wraz z długością przyłączy.

 3. Opłaty nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

 4. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.


Załącznik nr 3

Opłaty za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie

 1. Opłaty za udostępnienie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

  Tabela I

  Lp. Rodzaj Opłata
  1 wykaz podmiotów 2,00 złote za pozycję wykazu
  2 rejestr gruntów 1,00 złoty za jednostkę rejestrową
  3 rejestr budynków 2,00 złote za jednostkę rejestrową
  4 pozostałe zbiory atrybutów opisowych obiektów graficznych mapy 3,00 złote za obiekt graficzny mapy
  5 pozostałe zbiory 50,00 złotych za obręb

 2. Opłaty za udostępnienie danych kartograficznych.

  Tabela II

  Lp. Rodzaj Opłata
    podstawowa mapa kraju (mapa zasadnicza)  
  skala mapy
  od do
  1 - 1:1 000 10,00 złotych za hektar
  2 mniejszej niż 1:1 000 1:5 000 5,00 złotych za hektar
  3 mniejszej niż 1:5 000   2,00 złote za hektar
    mapa topograficzna  
  skala mapy
  od do
  4 1:5 000 1:10 000 12,00 złotych za sekcję mapy
  5 1:25 000 1:50 000 24,00 złote za sekcję mapy
  6 1:100 000 1:200 000 50,00 złotych za sekcję mapy
  7

  mniejszej niż 1:200 000

  - 80,00 złotych za sekcję mapy
  8 inne mapy znajdujące się w zasobie

  15,00 złotych za sekcję mapy

  9 zdjęcia fotogrametryczne i teledetekcyjne (satelitarne) 25,00 złotych za zdjęcie

 3. Jeżeli mapa prowadzona jest w postaci warstw tematycznych, a udostępniane informacje zawarte są tylko na jednej warstwie, wysokość opłaty ustala się według tabeli II, stosując współczynnik 0,3.

 4. Jeśli informacje krajowego systemu informacji o terenie udostępnia się w formie:

  - komputerowych zbiorów rastrowych, wysokość opłaty ustala się stosując współczynnik 1,2,

  - mapy komputerowej, wysokość opłaty ustala się stosując współczynnik 5,0.

 5. Za bieżące udostępnianie danych krajowego systemu informacji o terenie wysokość comiesięcznej opłaty ustala się według tabeli I i II, stosując współczynnik 0,03.

 6. Osobom prawnym i fizycznym oraz innym jednostkom organizacyjnym, współfinansującym budowę bazy danych krajowego systemu informacji o terenie, w ramach umowy zawartej z prowadzącym system, nalicza się wyłącznie opłatę, o której mowa w pkt 5.

 7. Opłaty nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

 8. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu współczynników.


Załącznik nr 4

Opłaty za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego

Lp. Rodzaj Opłata
  wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego (wraz z wykazem synchronizacyjnym)  
1 za pierwszą działkę na wyrysie 150,00 złotych
2 następne działki dodatkowo 10,00 złotych za każdą następną działkę w ramach jednej jednostki rejestrowej
  wypis z rejestru gruntów i budynków  
3 za pierwszą działkę na wypisie 10,00 złotych
4 następne działki dodatkowo 5,00 złotych za każdą następną działkę w ramach jednej jednostki rejestrowej

 1. Nie pobiera się opłat za wypisy niezbędne do wykonania zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych.

 2. Opłaty nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

 3. Jeżeli do opłat stosuje się więcej niż jeden współczynnik, współczynnik ostateczny otrzymuje się z iloczynu poszczególnych współczynników.